+31 (0)43 352 6662
sales(at)neocooper.com

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Neocooper Sealing Solutions B.V.

VAT number: NL864061201B01Chamber of Commerce number: 86716298

 

General

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acceptaties, overeenkomsten, leveringen van goederen en diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen met Neocooper Sealing Solutions B.V.
 2. Definitions:
  1. The following definitions apply in these general terms and conditions of sale and delivery:
   1. Customer”: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Neocooper Sealing Solutions B.V. is aangegaan, aangaat of beoogt aan te gaan voor het leveren van goederen en/of diensten.
   2. Neocooper Sealing Solutions B.V.”: Neocooper Sealing Solutions B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder het nummer 86716298.
   3. Goods”: De roerende zaken of een samenstel van roerende zaken die Neocooper Sealing Solutions B.V. op grond van een overeenkomst beoogt te leveren, levert of heeft geleverd aan de afnemer.
   4. Services”: De dienstverleningen die Neocooper Sealing Solutions B.V. op grond van een overeenkomst beoogt te leveren, levert of heeft geleverd aan de afnemer.
   5. Agreement”: Een tussen Neocooper Sealing Solutions B.V. en afnemer gesloten overeenkomst ter zake het leveren van diensten en/of goederen.
 3. De overeenkomst wordt gevormd tussen Neocooper Sealing Solutions B.V. en afnemer door acceptatie van de schriftelijke opdrachtbevestiging vanNeocooper Sealing Solutions B.V. door de afnemer.
 4. The applicability of any purchase and / or other conditions of the customer is explicitly rejected.
 5. If one or more provisions of these general terms and conditions of sale and delivery are at any time wholly or partially destroyed or declared null and void by the court, this will not affect the operation of the other provisions.

Quotations and offers

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Neocooper Sealing Solutions B.V. zijn vrijblijvend en er kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes en aanbiedingen van Neocooper Sealing Solutions B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door afnemer is verstrekt. Afnemer staat garant dat hij of zij alle essentiële en belangrijke informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de overeenkomst tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Neocooper Sealing Solutions B.V..
 3. Neocooper Sealing Solutions B.V. kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht Neocooper Sealing Solutions B.V. niet tot her verrichten of leveren van een gedeelte van de offerte of aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Quotations and offers do not automatically apply to future orders and / or repeat orders.

Prices

 1. Without prejudice to the provisions elsewhere in these terms and conditions and unless indicated or agreed, the prices of our goods and services are calculated in Euro and are exclusive of turnover tax, legal import and customs tariffs, transport and packaging costs, insurance costs and costs of assembly and / or instruction.
 2. Indien Neocooper Sealing Solutions B.V. met afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Neocooper Sealing Solutions B.V. gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Neocooper Sealing Solutions B.V. heeft het recht kosten- en prijsverhogingen, die voor de uitvoering van diensten of levering van goederen mochten ontstaan of ter kennis komen, door te berekenen. Dit beinhoudt de verhoging van leveranciersprijzen, transport- en vervoerskosten, kosten als gevolg van valutawijzigingen en verhoging van overheidsheffingen.
 4. All prices are valid at the latest until the date stated in the quotation or offer.

Agreement

 1. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door afnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Neocooper Sealing Solutions B.V. aan afnemer.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan, indien niet anders vermeld, tot alle verplichtingen van afnemer en Neocooper Sealing Solutions B.V. zijn voldaan.

Customer cooperation

 1. Afnemer zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Neocooper Sealing Solutions B.V. die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door afnemer ter beschikking zijn gesteld, of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Neocooper Sealing Solutions B.V. bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. In order to ensure that the execution of the assignment proceeds properly and as much as possible according to the time schedule, the customer will make employees of his / her own organization available in a timely manner, unless the nature of the assignment dictates otherwise. The customer must ensure that his / her personnel have the right skills and experience to conclude the agreement.
 4. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door afnemer, extra kosten voortvloeien voor Neocooper Sealing Solutions B.V., dan komen deze kosten voor rekening van afnemer.

Delivery time

 1. Door Neocooper Sealing Solutions B.V. opgegeven of overeengekomen levertijden zijn niet vast of bindend en zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Neocooper Sealing Solutions B.V. zal zich te allen tijde tot het uiterste bemoeien de opdracht binnen de overeengekomen termijn op te leveren.
 2. Bij overschrijding van de overeengekomen levertermijn, anders dan door overmacht, kan afnemer Neocooper Sealing Solutions B.V. schriftelijk in gebreke stellen en indien Neocooper Sealing Solutions B.V. zijn verplichtingen niet binnen 30 dagen alsnog nakomt, kan afnemer de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen levertermijn als gevolge van overmacht, zijnde door wilsonafhankelijke omstandigheden bij Neocooper Sealing Solutions B.V. of bij derden, zoals in het geval van nalatigheid van leveranciers, staking, invoer, uitvoer- en transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen, overheidsbemoeienissen e.d. heeft Neocooper Sealing Solutions B.V. het recht de uitvoering of oplevering van de overeenkomst uit te stellen dan wel schriftelijk te ontbinden. Indien de toestand van overmacht langer duurt dan 90 dagen kan de afnemer de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
 4. Under no circumstances is the customer entitled to compensation and / or recourse claims if the agreed delivery period is exceeded.

Transport and delivery

 1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt Neocooper Sealing Solutions B.V. voor het vervoer van goederen en bepaalt de wijze van vervoer.
 2. Aflevering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af-fabriek van leverancier. Neocooper Sealing Solutions B.V. hanteert als “Incoterms” Ex-Works, tenzij anders is overeengekomen met afnemer.
 3. Afnemer is verplicht de goederen en/of diensten af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer de aflevering weigert of door nalatigheid moet worden uitgesteld, gaat reeds vanaf de dag dat verzending had kunnen plaatsvinden, het risico over op de afnemer en is Neocooper Sealing Solutions B.V. gerechtigd opslagkosten in rekening van de afnemer te brengen volgens het door Neocooper Sealing Solutions B.V. gehanteerde tarief.
 4. Neocooper Sealing Solutions B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. The customer is obliged to inspect the delivered goods or have them examined immediately after the goods or services have been made available to the customer.

Retention of title

 1. Alle door Neocooper Sealing Solutions B.V. geleverde goederen blijven eigendom van Neocooper Sealing Solutions B.V. totdat afnemer voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Neocooper Sealing Solutions B.V.
 2. Les marchandises couvertes par la réserve de propriété ne peuvent être revendues ou utilisées comme moyen de paiement. Le client n'est pas non plus autorisé à mettre en gage ou grever de quelque autre manière que ce soit les biens relevant de la réserve de propriété.

Terms of payment

 1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Neocooper Sealing Solutions B.V. aan te geven wijze in Euro’s zonder aftrek of verrekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. If the customer fails to pay on time, he / she is in default by operation of law and the customer owes the statutory (commercial) interest. In that case, the customer owes interest on each month, or part of the month, whereby part of the month is regarded as the entire month. The interest on the due amount will be calculated from the moment that the customer is in default until the moment of payment of the full amount due.
 3. From the moment the customer is in default, the customer is also obliged to reimburse all judicial and extrajudicial costs and execution costs to be incurred in connection with the collection of the invoiced amounts. The extrajudicial costs are set at 15% of the principal sum, with a minimum of € 100.00 excluding VAT, unless the law provides otherwise.
 4. Payments serve in the first place to reduce the costs, then to reduce the interest that has arisen and finally to reduce the principal sum and the current interest.
 5. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor afnemer. Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Neocooper Sealing Solutions B.V. verschuldigde.

Suspension and termination

 1. Neocooper Sealing Solutions B.V. is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Neocooper Sealing Solutions B.V. goede grond heeft te vrezen dat afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten;
 3. At the conclusion of the agreement, the customer was requested to provide security for the fulfillment of his / her obligations under the agreement and this security is not provided or is insufficient;
 4. there is a question of (an application for) liquidation of the customer, the customer has been granted a moratorium, the customer has been declared bankrupt, the Natural Persons Debt Restructuring Act has been declared applicable to the customer or the customer is placed under guardianship, the customer is free to dispose of it loses all or part of his / her assets or income, the customer sells his / her company or if an attachment is levied against the customer and this attachment is not lifted within 3 months.
 5. Neocooper Sealing Solutions B.V. is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Neocooper Sealing Solutions B.V. kan worden gevergd.
 6. Indien Neocooper Sealing Solutions B.V. overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Indien Neocooper Sealing Solutions B.V. overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Neocooper Sealing Solutions B.V. op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de ontbinding aan afnemer toerekenbaar is of Neocooper Sealing Solutions B.V. de uitvoering van de overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden, is afnemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Neocooper Sealing Solutions B.V. te vergoeden.
 9. Neocooper Sealing Solutions B.V. kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Neocooper Sealing Solutions B.V. de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Neocooper Sealing Solutions B.V. gevolg wordt gegeven is Neocooper Sealing Solutions B.V. gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met afnemer op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

Samples or models

 1. If the customer has shown or provided a sample or model, it is presumed to have been provided only as an indication without the item having to answer it, unless it is expressly agreed that the item will correspond with it. The products offered and shown are clearly and as completely as possible truthfully depicted and described as may reasonably be expected.
 2. Alle monsters en/of modellen blijven, tenzij anders is overeengekomen, eigendom van Neocooper Sealing Solutions B.V.
 3. If the customer explicitly requests the sending of samples, these, including any shipping costs, must always be paid by the customer.
 4. Specially requested samples must always be taken and paid for when the order is not placed or canceled.

Complaints and warranty

 1. Indien afnemer niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Neocooper Sealing Solutions B.V. heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Neocooper Sealing Solutions B.V., kan afnemer geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Neocooper Sealing Solutions B.V. garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 3. Neocooper Sealing Solutions B.V. garandeert niet de correcte werkwijze na installatie van de geleverde goederen buiten de garanties en voorwaarden die worden gehanteerd door de fabrikant en/of producent.
 4. The customer is not entitled to suspend his / her (payment) obligations if the customer believes he has any right to complain.
 5. Afnemer dient Neocooper Sealing Solutions B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Neocooper Sealing Solutions B.V., ter harer beoordeling en onverminderd overeengekomen garantiebepalingen, zorg dragen voor uitvoering of aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging. Mocht Neocooper Sealing Solutions B.V. na 3 pogingen tot herstel of vervanging de reden voor de reclame niet kunnen oplossen, heeft afnemer het recht op ontbinding van de overeenkomst tegen teruggave van de goederen en een evenredig gedeelte creditering van het factuurbedrag, nadat hierover met de producent van de goederen overleg is gevoerd.
 7. A complaint is unfounded and inadmissible if a defect or damage arises as a result of a wrong or careless action by the customer and / or his employees.
 8. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Neocooper Sealing Solutions B.V. gemaakte kosten integraal voor rekening van afnemer.

Force of the majority

 1. Indien Neocooper Sealing Solutions B.V. zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Neocooper Sealing Solutions B.V. alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Neocooper Sealing Solutions B.V.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Neocooper Sealing Solutions B.V. niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van afnemer bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Liability

 1. Neocooper Sealing Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Neocooper Sealing Solutions B.V. is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Tenzij en zover uit de wet dwingend anders voortvloeit dan wel bij opzet en grove schuld, is Neocooper Sealing Solutions B.V. niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade, direct of indirect, veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit door Neocooper Sealing Solutions B.V. uitgevoerde overeenkomsten.
 3. Indien Neocooper Sealing Solutions B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NNeocooper Sealing Solutions B.V. beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Neocooper Sealing Solutions B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Neocooper Sealing Solutions B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Neocooper Sealing Solutions B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Neocooper Sealing Solutions B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Neocooper Sealing Solutions B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Confidentiality

 1. Afnemer en Neocooper Sealing Solutions B.V. verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Neocooper Sealing Solutions B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Neocooper Sealing Solutions B.V. zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Neocooper Sealing Solutions B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Afnemer en Neocooper Sealing Solutions B.V. zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Processing of Personal Data

 1. Voor zover bij het uitvoeren van de overeenkomst door Neocooper Sealing Solutions B.V. persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neocooper Sealing Solutions B.V. verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Neocooper Sealing Solutions B.V. nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking

Intellectual property

 1. Alle door Neocooper Sealing Solutions B.V. voorafnemer ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Neocooper Sealing Solutions B.V.. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Neocooper Sealing Solutions B.V. ten behoeve van afnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door afnemer en zijn te vermenigvuldigen door afnemer ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Neocooper Sealing Solutions B.V. verstrekte stukken mogen niet door afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanNeocooper Sealing Solutions B.V. openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Vrijwaring derden

 1. Afnemer vrijwaart Neocooper Sealing Solutions B.V. voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Neocooper Sealing Solutions B.V. toerekenbaar is.
 2. Afnemer is gehouden om Neocooper Sealing Solutions B.V. zowel in als buiten rechte bij te staan indien Neocooper Sealing Solutions B.V. wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien afnemer in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan isNeocooper Sealing Solutions B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Neocooper Sealing Solutions B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van afnemer.

Expiration period

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van afnemer jegens Neocooper Sealing Solutions B.V. één jaar.

Applicable law

 1. Op alle overeenkomsten tussen Neocooper Sealing Solutions B.V. en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
 3. Onverminderd het recht van Neocooper Sealing Solutions B.V. een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Neocooper Sealing Solutions B.V., aldus aan de Rechtbank Limburg te Maastricht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.