+31 (0)43 352 6662
sales(at)neocooper.com

Algemeen

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acceptaties, overeenkomsten, leveringen van goederen en diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen met Neocooper Industrial Solutions.
 2. fix
 3. De overeenkomst wordt gevormd tussen Neocooper Industrial Solutions en afnemer door acceptatie van de schriftelijke opdrachtbevestiging van Neocooper Industrial Solutions door de afnemer.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Neocooper Industrial Solutions zijn vrijblijvend en er kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes en aanbiedingen van Neocooper Industrial Solutions zijn gebaseerd op de informatie die door afnemer is verstrekt. Afnemer staat garant dat hij of zij alle essentiele en belangrijke informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de overeenkomst tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Neocooper Industrial Solutions.
 3. Neocooper Industrial Solutions kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht Neocooper Industrial Solutions niet tot her verrichten of leveren van een gedeelte van de offerte of aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders en/of nabestellingen.

Prijzen

 1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde en tenzij aangegeven of overeengekomen zijn de prijzen van onze goederen en diensten berekend in Euro en exclusief omzetbelasting, wettelijke invoer- en douanetarieven, vervoers- en verpakkingskosten, verzekeringskosten en kosten van montage en/of instructie.
 2. Indien Neocooper Industrial Solutions met afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Neocooper Industrial Solutions gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Neocooper Industrial Solutions heeft het recht kosten- en prijsverhogingen, die voor de uitvoering van diensten of levering van goederen mochten ontstaan of ter kennis komen, door te berekenen. Dit beinhoudt de verhoging van leveranciersprijzen, transport- en vervoerskosten, kosten als gevolg van valutawijzigingen en verhoging van overheidsheffingen.
 4. Alle prijzen zijn uiterlijk geldig tot het in de offerte of aanbieding vermelde datum.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door afnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Neocooper Industrial Solutions aan afnemer.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan, indien niet anders vermeld, tot alle verplichtingen van afnemer en Neocooper Industrial Solutions zijn voldaan.

Medewerking afnemer

 1. Afnemer zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Neocooper Industrial Solutions die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door afnemer ter beschikking zijn gesteld, of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Neocooper Industrial Solutions bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt afnemer tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Afnemer dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de overeenkomst af te sluiten.
 4. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door afnemer, extra kosten voortvloeien voor Neocooper Industrial Solutions, dan komen deze kosten voor rekening van afnemer.

Leverijd

 1. Door Neocooper Industrial Solutions opgegeven of overeengekomen levertijden zijn niet vast of bindend en zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Neocooper Industrial Solutions zal zich te allen tijde tot het uiterste bemoeien de opdracht binnen de overeengekomen termijn op te leveren.
 2. Bij overschrijding van de overeengekomen levertermijn, anders dan door overmacht, kan afnemer Neocooper Industrial Solutions schriftelijk in gebreke stellen en indien Neocooper Industrial Solutions zijn verplichtingen niet binnen 30 dagen alsnog nakomt, kan afnemer de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen levertermijn als gevolge van overmacht, zijnde door wilsonafhankelijke omstandigheden bij Neocooper Industrial Solutions of bij derden, zoals in het geval van nalatigheid van leveranciers, staking, invoer, uitvoer- en transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen, overheidsbemoeienissen e.d. heeft Neocooper Industrial Solutions het recht de uitvoering of oplevering van de overeenkomst uit te stellen dan wel schriftelijk te ontbinden. Indien de toestand van overmacht langer duurt dan 90 dagen kan de afnemer de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
 4. In geen geval heeft afnemer recht op schadevergoeding en/of regresvorderingen bij overschrijding van de overeengekomen levertermijn.

Transport en aflevering

 1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt Neocooper Industrial Solutions voor het vervoer van goederen en bepaalt de wijze van vervoer.
 2. Aflevering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af-fabriek van leverancier. Neocooper Industrial Solutions hanteert als “Incoterms” Ex-Works, tenzij anders is overeengekomen met afnemer.
 3. Afnemer is verplicht de goederen en/of diensten af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer de aflevering weigert of door nalatigheid moet worden uitgesteld, gaat reeds vanaf de dag dat verzending had kunnen plaatsvinden, het risico over op de afnemer en is Neocooper Industrial Solutions gerechtigd opslagkosten in rekening van de afnemer te brengen volgens het door Neocooper Industrial Solutions gehanteerde tarief.
 4. Neocooper Industrial Solutions is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de goederen of diensten aan afnemer ter beschikking zijn gesteld.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Neocooper Industrial Solutions geleverde goederen blijven eigendom van Neocooper Industrial Solutions totdat afnemer voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Neocooper Industrial Solutions.
 2. Goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is de afnemer niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Neocooper Industrial Solutions aan te geven wijze in Euro’s zonder aftrek of verrekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien afnemer in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is afnemer de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Afnemer is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat afnemer in verzuim is, is afnemer tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor afnemer. Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Neocooper Industrial Solutions verschuldigde.

Opschorting en ontbinding

 1. Neocooper Industrial Solutions is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Neocooper Industrial Solutions goede grond heeft te vrezen dat afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten;
 3. Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van afnemer, aan afnemer surseance van betaling is verleend, afnemer in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op afnemer van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van afnemer, afnemer de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, afnemer zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van afnemer beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
 5. Neocooper Industrial Solutions is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Neocooper Industrial Solutions kan worden gevergd.
 6. Indien Neocooper Industrial Solutions overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Indien Neocooper Industrial Solutions overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Neocooper Industrial Solutions op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de ontbinding aan afnemer toerekenbaar is of Neocooper Industrial Solutions de uitvoering van de overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden, is afnemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Neocooper Industrial Solutions te vergoeden.
 9. Neocooper Industrial Solutions kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Neocooper Industrial Solutions de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Neocooper Industrial Solutions gevolg wordt gegeven is Neocooper Industrial Solutions gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met afnemer op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

Monsters of modellen

 1. Is afnemer een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed het slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te antwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. De aangeboden en getoonde producten zijn duidelijk en zo volledig als mogelijk waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven als naar redelijkheid verwacht mag worden.
 2. Alle monsters en/of modellen blijven, tenzij anders is overeengekomen, eigendom van Neocooper Industrial Solutions.
 3. Indien afnemer uitdrukkelijk vraagt om de toezending van monsters dienen deze inclusief eventuele verzendkosten altijd betaald te worden door de afnemer.
 4. Speciaal opgevraagde monsters dienen bij niet plaatsen of niet doorgaan van de opdracht altijd afgenomen en betaald te worden.

Reclames en garantie

 1. Indien afnemer niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Neocooper Industrial Solutions heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Neocooper Industrial Solutions, kan afnemer geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Neocooper Industrial Solutions garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 3. Neocooper Industrial Solutions garandeert niet de correcte werkwijze na installatie van de geleverde goederen buiten de garanties en voorwaarden die worden gehanteerd door de fabrikant en/of producent.
 4. Afnemer heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien afnemer meent enig recht van reclame te hebben.
 5. Afnemer dient Neocooper Industrial Solutions in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Neocooper Industrial Solutions, ter harer beoordeling en onverminderd overeengekomen garantiebepalingen, zorg dragen voor uitvoering of aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging. Mocht Neocooper Industrial Solutions na 3 pogingen tot herstel of vervanging de reden voor de reclame niet kunnen oplossen, heeft afnemer het recht op ontbinding van de overeenkomst tegen teruggave van de goederen en een evenredig gedeelte creditering van het factuurbedrag, nadat hierover met de producent van de goederen overleg is gevoerd.
 7. Een reclame is ongegrond en niet ontvankelijk indien een gebrek of schadde ontstaat ten gevolge van een verkeerde of onzorgvuldige handeling door de afnemer en/of zijn werknemers.
 8. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Neocooper Industrial Solutions gemaakte kosten integraal voor rekening van afnemer.

Overmacht

 1. ndien Neocooper Industrial Solutions zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Neocooper Industrial Solutions alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Neocooper Industrial Solutions.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Neocooper Industrial Solutions niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van afnemer bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Aansprakelijkheid

 1. Neocooper Industrial Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Neocooper Industrial Solutions is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Tenzij en zover uit de wet dwingend anders voortvloeit dan wel bij opzet en grove schuld, is Neocooper Industrial Solutions niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade, direct of indirect, veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit door Neocooper Industrial Solutions uitgevoerde overeenkomsten.
 3. Indien Neocooper Industrial Solutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Neocooper Industrial Solutions beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Neocooper Industrial Solutions is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Neocooper Industrial Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Neocooper Industrial Solutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Neocooper Industrial Solutions toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Neocooper Industrial Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Geheimhouding

 1. Afnemer en Neocooper Industrial Solutions verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Neocooper Industrial Solutions op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Neocooper Industrial Solutions zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Neocooper Industrial Solutions niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Afnemer en Neocooper Industrial Solutions zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van de overeenkomst door Neocooper Industrial Solutions persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neocooper Industrial Solutions verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Neocooper Industrial Solutions nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking

Intellectueel eigendom

 1. Alle door Neocooper Industrial Solutions voorafnemer ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Neocooper Industrial Solutions. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Neocooper Industrial Solutions ten behoeve van afnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door afnemer en zijn te vermenigvuldigen door afnemer ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Neocooper Industrial Solutions verstrekte stukken mogen niet door afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neocooper Industrial Solutions openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Vrijwaring derden

 1. Afnemer vrijwaart Neocooper Industrial Solutions voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Neocooper Industrial Solutions toerekenbaar is.
 2. Afnemer is gehouden om Neocooper Industrial Solutions zowel in als buiten rechte bij te staan indien Neocooper Industrial Solutions wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien afnemer in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Neocooper Industrial Solutions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Neocooper Industrial Solutions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van afnemer.

Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van afnemer jegens Neocooper Industrial Solutions één jaar.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Neocooper Industrial Solutions en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Neocooper Industrial Solutions een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Neocooper Industrial Solutions, aldus aan de Rechtbank Limburg te Maastricht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.